Belgický ovčák

Belgický ovčák

%h3% POUŽITÍ:%h3% původně pes ovčácký, dnes pes pracovní (hlídač, obranář, stopař), všestranný, stejně jako rodinný pes

%h3% KLASIFIKACE F.C.I.:%h3% Skupina 1 – Psi ovčáci a honáčtí (kromě psů švýcarských
salašnických)
Sekce 1 – Ovčáci
S pracovní zkouškou

%h3% KRÁTCE Z HISTORIE:%h3% Na devatenáctého století bylo v Belgii množství psů hlídajících stáda, jejichž typ i barva srsti byly značně rozdílné. Aby se do tohoto stavu vnesl určitý řád, náruživí milovníci psů se sdružili a nechali se přesvědčit profesorem A. Reulem z Veterinární školy v Cureghemu, kterého lze považovat za skutečného průkopníka a zakladatele tohoto plemene.
Plemeno se tvořilo oficiálně v letech 1891 až 1897. Dne 29. září 1891 vznikl v Bruselu „Klub belgického ovčáka“ a ve stejném roce (15.listopadu) profesor A. Reul zorganizoval v Cureghemu setkání 117 psů, což pomohlo písemně podchytit základní stav, a byl proveden výběr nejlepších jedinců. V dalších letech začala skutečná selekce, jež využívala k chovu jen několik málo jedinců.
Dne 3.dubna 1892 sepsal Klub belgického ovčáka první velmi podrobný standard plemene. Tento standard definoval jedno plemeno se třemi možnými variantami srsti. Belgický ovčák však přesto zůstával plemenem prostých lidí, a proto nijak zvlášť nestoupl jeho věhlas. První belgičtí ovčáci byli zaregistrováni v plemenné knize belgického kynologického svazu Société Royale Saint-Hubert (L.O.S.H.) až v roce 1901.

Během následujících let milovníci belgického ovčáka neúnavně pracovali na sjednocení typu plemene a odstranění jeho nedostatků. Lze říci, že kolem roku 1910 byl typ a povaha belgického ovčáka ustálen. V historii belgického ovčáka docházelo ke mnoha sporů týkajících se různých variet a barev. Na druhé straně nikdy neexistovaly spory týkající se morfologie (stavby), povahy a pracovní způsobilosti plemene.

%h3% CELKOVÝ VZHLED:%h3% Belgický ovčák je pes střední velikosti, harmonických proporcí, spojující eleganci a sílu; je středního vzrůstu, jeho svalstvo je suché a pevné, formát kvadratický; je velmi otužilý a schopný odolávat různým výkyvům povětrnostních podmínek, jež jsou v belgickém podnebí tak časté. Díky harmonii tvarů a hrdému nesení hlavy působí belgický ovčák dojmem robustní elegance, která představuje hlavní znak zástupců tohoto ušlechtilého pracovního plemene. Belgický ovčák se statisticky posuzuje v přirozeném postoji, bez fyzického kontaktu s vystavovatelem.


%h3% DŮLEŽITÉ PROPORCE: %h3% Belgický ovčák je pes kvadratický. Hrudník dosahuje až k loktům. Délka tlamy odpovídá polovině délky hlavy nebo ji lehce přesahuje.

%h3% POVAHA:%h3% Belgický ovčák je pes ostražitý a aktivní, překypující vitalitou a vždy připravený k akci. Má vrozenou schopnost hlídat stáda, spojuje v sobě vzácné kvality nejlepších hlídacích psů. Je vždy připraven bez váhání, houževnatě, úporně a razantně bránit svého pána. Spojuje všechny vynikající kvality ovčáckého psa, hlídače, obranáře a služebního psa. Jeho živý a čilý temperament a smělý charakter bez známek strachu či agresivity musí být jednoznačně patrné z jeho držení těla a ve věrném, hrdém a pozorném výrazu jiskřících očí. V posuzování se vyžaduje klidná a odvážná povaha.

Origin

Since 1959, four distinct breeds of Belgian Shepherds have been recognised. All four breeds are highly intelligent and versatile and excel at a number of different tasks including police work such as bomb and narcotics detection, protection, search and rescue, sled and cart pulling, herding and as a guide for disabled and blind people. The first type of Belgian Shepherd to be established was the Belgian Malinois, closely followed by the Groenendael, the Laekenois and the Tervuren.

Body Type

This breed of dog features a squarely proportioned body and the overall size of its head should be in good proportion with its body with the top of the skull rounded. The breed features a moderately pointed muzzle, while the lips are tight. The breed features an even bite, while the eyes are brown, medium in size and almond-shaped. The ears are triangle in shape when erect, while the legs are parallel, strong and straight. The dewclaws of this breed are usually removed and the feet bear a cat-like shape. The breed boasts a moderately long, weather-resistant coat that features featuring around the tail, legs and underneath the body, while the colour of the coat is either solid black or with white patches on the toes, chin or chest.

Temperament

The Belgian Shepherd is typically bright and obedient and displays strong territorial and protective instincts. The breed requires extensive socialisation from an early age in order to prevent it from becoming sensitive or shy. The breed responds well to a firm master and a ridged and clear set of rules, although it will become uncooperative if treated harshly.

Associated Health Problems

This breed is extremely hardy and healthy and has no major health issues. However, a few minor health concerns have been seen with the Belgian Shepherd such as epilepsy, eye problems, skin allergies, excessive aggressiveness, excessive shyness and occasionally hip and elbow dysplasia and elbow dysplasia. This breed should not be overfed, as it has the tendency to become lazy and obese.

Living Conditions

The Belgian Shepherd can sleep outside, although its sociable nature means that it prefers to be around other dogs or humans. The breed needs a moderate amount of room to run around in and can stay in an apartment or a house if it receives a good amount of exercise during the day.

Exercise and Care

This breed is primarily a working dog and therefore requires a large amount of exercise including a long walk at least once a day. Due to the long length of the breed’s fur it requires regular combing and brushing. If left unbrushed, the fur can easily become matted and will then need to be cut short. The breed tends to shed heavy twice a year, although it also sheds moderately throughout the year.

Breed Uses

In addition to being a good family dog, the Belgian Shepherd makes a good guard dog. The breed can be very good with children if introduced early, although their elevated mental capacity means that they can become bored easily. If the breed is left unattended for too long and becomes bored, they may become destructive and cause damage to property.

Breed Stats

Height of males: 61-66cms
Height of females: 56-61cms
Weight of males: 29-34kg
Weight of females: 27-32kg
Life expectancy: 13-14 years
Litter size: 6-10 puppies on average
Group: Herding, AKC Herding
Recognition: CKC, NAPR, AKC, UKC, FCI, KCGB, CKC, NKC, NZKC, ANKC, APRI, ACR, DRA, ACA.

Top psi na prodej

Číst dál

Top vrhy